본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Táo Yesan

HOME Văn hóa du lịch 10 thắng cảnh của Yesan Táo Yesan

  • 1번 썸네일 이미지
  • 2번 썸네일 이미지
  • 3번 썸네일 이미지
  • 4번 썸네일 이미지
  • 5번 썸네일 이미지
  • 6번 썸네일 이미지
  • 7번 썸네일 이미지
  • 8번 썸네일 이미지
  • 9번 썸네일 이미지
  • 10번 썸네일 이미지
이전 다음

Ánh sáng mặt trời phong phú của mùa thu, nhiệt độ thích hợp giữa ngày và đêm, thiên phú môi trường tự nhiên.

Táo của huyện Yesan nổi tiếng là đặc sản của địa phương, được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất với chất lượng và mùi vị độc nhất, có nhiều cùi và giàu nước do huyện Yesan, với những kỹ thuật canh tác xuất sắc thông qua kinh nghiệm lâu dài thì đây là một địa điểm phù hợp với việc nâng cao sản lượng táo từ việc làm nở hoa và làm quả chín rụng.