본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

cuộc thi viết thư pháp Chu sa Chu mo toàn quốc

HOME Văn hóa du lịch Lễ hội cuộc thi viết thư pháp Chu sa Chu mo toàn quốc

  • 1번 썸네일 이미지
  • 2번 썸네일 이미지
  • 3번 썸네일 이미지
  • 4번 썸네일 이미지
  • 5번 썸네일 이미지
  • 6번 썸네일 이미지
  • 7번 썸네일 이미지
  • 8번 썸네일 이미지
  • 9번 썸네일 이미지
  • 10번 썸네일 이미지
이전 다음

Tiên sinh Kim Jeong Hee là nhà thư pháp lớn, người đã sáng lập ra thể chữ Chu sa(Thu sử). Với mục đích kế thừa và phát huy truyền thống, tinh thần thư pháp của nhà giáo vĩ đại Kim Jeong Hee, kể từ năm 1990, cuộc thi viết thư pháp Chu Sa Chu Mo được tổ chức hằng năm tại ngôi nhà cổ của Kim Jeong Hee